Night of The Living Dead.

"Hindi nyo kami mahuhuli ng buhay!" -Zombie