Sabayan na!Draw by K.O.

Kalbo naman sila, may karapatan silang magpatawa.