Kaalamang bote.

When we drink, we get drunk
When we get drunk, we fall asleep
When we fall asleep, we commit no sin
When we commit no sin, we go to heaven

...So let's all drink, and go to heaven.Ikaw naman ang magpamana nito sa mga susunod na henersyon ng manginginom.