MgaEpal.com She-shirts

Price:
Para sa maganda: 450 pesos (Free shipping)
Para sa panget: 2.5 million pesos plus 200% tax. (3 million pesos delivery charge)