Smack.OK lang masampal kung para sa science... o kung maganda ang nahipuan mo.