Karamihan ng sundalo ay secure sa pagkalalake nila...

...at may iba naman na secure sa pagkalalake ng iba.

Align Center
hmmm. sweet.