"Kung walang magpapaloko, walang manloloko."

Gago ka ba? Ikaw ba sasadyain mong magpaloko?