Ang kabaliktaran ng "pro" ay "con"...

Kaya ba kabaliktaran ng progress ang congress?