Double Standard

Kayamanan:
Maayos na pamilya
Kaibigan
Kalusugan
Pagmamahal
Pera
Ari-arian

Pahirap sa buhay:
Problema sa pamilya
Nasira na relasyon
Stress sa trabaho
Sakit
Pakikipagsiksikan sa LRT/MRT
Kakulangan sa pera

"Kung meron kang yaman, mayaman ka. Hangga't nahihirapan ka, mahirap ka."