Rambulan.

Aalm mo ba na kaiht ibaihn ang aoys ng letetrs ng ibang sailta, kaya pairn ito maindintihan ng uatk naitn. Ayon sa rseearch sa Cmabrigde Uinervtisy kaya pairn baisahn ng mata naitn ang ibang sailta kaiht mgaulo ang aoys ng letetrs btasa nasa tmanag puewtso ang una at hluing letetrs daihl pag may bibanasa ang uatk niatn hidni ito nabgaabsa ng paisa-iasng letetr. Ang bibanasa ng uatk ay ang boung sailta.

Ptaung ina ang hriap ilusat.