Ang damit na pa-hard to get...No pain, no gain.
Yes pain, no egg.