Ang damit na pa-hard to get...



No pain, no gain.
Yes pain, no egg.