Easy ka lang, sagot ka nila.

Dumadating ang mga panahon na hindi mo alam kung anong dapat gawin. Talagang meron lang mga sitwasyon na hindi kakayaning sarilihin. Sa mga panahong ganito, hindi ka maubusan ng tatakbuhan para sa makabuluhang payo.

Nandyan si God...

Nandyan ang mga magulang mo...

Nandyan ang mga kapatid mo...

Nandyan ang mga guidance councilors...

Nandyang ang mga kaibigan mo...

Nandyan si Jim's Dad.