Buong-buong-buo ang lahi.

 Hazel Cabrera

Reporter: Ang ganda mo naman Hazel, may foreign blood ka ba?

Hazel: Yes, father ko American kasi, at may Spanish blood din kami from my grandfather's side.. I'm half-Spanish, half-American, and half-Filipino.


So bale isa't kalahating tao ka?


buong picture hugot dito