Message from above.Dahil kubeta lang ng mga ibon ang BMW mo.