Gayness Test

Basahin ng malakas.

"Thepenisinmymouth."

Kung ang pagkakabasa mo ay "The pen is in my mouth." lalake ka.