San Miguel Beer with power of safeguard.

Dahil ang beer ay may alcohol, at ang alcohol ay pumapatay ng germs, germs, geeerms!

-----------

"Miss! Sunkist!"
"Sunkist bingi!"