Sexually transmitted room.


Para sa mga kailangan gumamit ng first aids kit.