Walang sinumang ligtas kay Rick.


Never gonna give, never gonna give...

binalita ni ender05 sa Tip Box