Batak.

 Tug Toner


PuTUG inang yan.

binagsak ni kwekkwek sa Tip Box