"Haging"


Gagong bus kasi yan hindi man lang mag-excuse me.

tinimbre ni verto sa Tip Box