MgaEpal.com Dictionary

Kukolangot: Kuko ng daliri sa kamay na pinapahaba ng ibang lalake 
para magamit sa pangungulangot.


Ex. 
1. "Yuck..eeew, I really find your kukolangot disgusting!"

2. "Ouch! My nose is bleeding! My kukolangot was too long!"

3. "Hey Rupert, I have a stubborn booger. May I borrow your kukolangot?"