"Give me strength."


Yan ang heaven sent na lakas...

...lakas ng trip.

binagsak ni Tronix sa Tip Box