"Kadirilicious"


Kung meron tayong "Pinaupong manok",
meron naman silang "Pinutukang pato."

binagsak ni BEBE N sa Tip Box