Lightweight sa timbang. Heavyweight sa hibang.


Sayang lang ang training, Mukang hindi papasa 'to sa drug test.

pinakawalan ni HalayKid sa Tip Box