Scientific Wizardry


Sa presentation na 'to, pinuno ng sulphur hexafluoride yung glass box. Kaya lumutang yung aluminum foil,  dahil sa box shape nito na may lamang air. Mas mabigat ang sulphur hexafluoride gas kesa sa air kaya nanatiling nakalutang yung foil hangga't hindi napapalitan ng sulphur hexafluoride yung laman nito.

Kaya kung may kaibigan kang mayabang na masyado nang malakas ang ere sa katawan, at gusto mong lumapag ulit ang mga paa nya sa lupa, pasinghutin mo ng sulphur hexafluoride.

pinalutang ni majikero sa Tip Box