Anti-Antok


Para maalis ang antok, maghilamos... 

...ng tubig kanal.

ginising ni rommel sa Tip Box