"My Binondo Sign"
tinimbre ni kilua sa Tip Box
image hugot dito