Sa totoo lang...

Sa school natututunan ng mga estudyante magdasal ng taimtim, hindi tuwing religion subject, 
kundi tuwing may test.