Ang buhay ay parang swimming.

Ang buhay ay parang swimming, masaya
Ang buhay ay parang swimming, may panganib
Ang buhay ay parang swimming, nakakapagod
Ang buhay ay parang swimming, lulubog ka kung hindi ka kikilos
Ang buhay ay parang swimming, habang tumatagal kumukulubot ka